Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở : Giấy Đài Loan


Please upgrade IE 8+, Download here