Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :


Please upgrade IE 8+, Download here